วันเยาวชนแห่งชาติ

ประวัติความเป็นมา “วันเยาวชนแห่งชาติ” และขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม

วีดีทัศน์ “ผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน”

ผลงานเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม

#ระบบส่งเสริมการเกษตร #กรมส่งเสริมการเกษตร