วีดีทัศน์ “ผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน”

ผลงานเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม

#ระบบส่งเสริมการเกษตร #กรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ดำเนินโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรให้แก่ประชาชน ให้พึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมกับช้างป่าได้อย่างสมดุล และส่งเสริมองค์ความรู้ในการสร้างกลุ่มอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่า โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 20 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

เจ้าหน้าที่ลงสำรวจความเสียหายในแปลงทุเรียนของเกษตรกร

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในแปลงทุเรียนของเกษตรกรที่โดนเชื้อราไฟทอปธอร่า และให้คำปรึกษาในการป้องกันและกำจัดเชื้อราไฟทอปธอร่า ณ บ้านทุ่งเพล ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม ให้เกียรติมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ดินปลูก ฟ้าทะลายโจร กล้าไม้พะยูง กล้าไม้กฤษณา กล้าไม้ยางนา ต้นทุเรียน และเชื้อราไตรโคเดอร์มา มีเกษตรกรร่วมงาน จำนวน 34 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ร่วมส่งมอบวัสดุกับสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2564

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ร่วมส่งมอบวัสดุโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง โดยสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ร่วมสังเกตการณ์ส่งมอบรถขุดตีนตะขาบ และรถแทรกเตอร์พร้อมเทลเลอร์ ของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลมะขาม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ สหกรณ์การเกษตร อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ร่วมสังเกตการณ์ส่งมอบรถขุดตีนตะขาบ ของกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี