วันเยาวชนแห่งชาติ

ประวัติความเป็นมา “วันเยาวชนแห่งชาติ” และขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม