ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและแพร่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง