ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของศพก.และเครือข่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง