ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง