วีดีทัศน์ “ผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน”

ผลงานเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม

#ระบบส่งเสริมการเกษตร #กรมส่งเสริมการเกษตร