ส่งมอบวัสดุการเกษตรโครงการแปลงใหญ่ 64

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ตรวจรับและส่งมอบวัสดุการเกษตรโครงการแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (แปลงปี 2562 และแปลงปี 2563) และกิจกรรม ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แปลงปี 2564) จำนวน 9 แปลง งบประมาณทั้งสิ้น 404,070 บาท
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี