ร่วมส่งมอบวัสดุกับสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2564

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ร่วมส่งมอบวัสดุโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง โดยสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี