ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี

อบรม วันที่ 14 ตุลาคม 2564 หลักสูตร

 1. การเพาะเห็ด จำนวน 10 คน
 2. การผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 10 คน
 3. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 10 คน

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม หรือโทร 039-389-006 กรุณาแจ้ง

 1. ชื่อ-นามสกุล
 2. เลขบัตรประชาชน
 3. ที่อยู่ปัจจุบัน
 4. เบอร์โทรติดต่อ
 5. หลักสูตรที่สนใจ

**หมายเหตุ**

 1. มีอาหารเลี้ยง
 2. เดินทางไปด้วยตนเอง มีค่าเดินทางให้ 250 บาท
 3. สมัครได้ถึง 10 ตุลาคม 2564