ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่”

ท่านใดสนใจสามารถส่งข้อมูลในแบบสำรวจเข้าร่วมโครงการ
ได้ที่ https://ntap.moac.go.th/?p=survey_farmers

** ได้ตั้งแต่นับจากนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 64 **