ขอสอบถามความต้องการในการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ขอสอบถามความต้องการในการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โดยเป้าหมาย 6 ตำบล ตำบลละ 1 หมู่บ้าน โดยจะมีการจ้างงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 1 คน และ อาสาสมัครเกษตรสาขาอื่น ๆ (อกษ.) 2 คน ในตำบลเดียวกันอีก 2 คน ค่าตอบแทนเดือนละ 1,000 (หนึ่งพันบาท) บาท/เดือน/คน

ลักษณะงาน

  1. ทบทวน/จัดทำ/ปรับปรุง แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านสุ่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสุงที่เชื่อมโยงตลาด
  2. จัดทำแผนธุรกิจด้านการเษตรระดับหมู่บ้าน และปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงให้ได้ทั้งปี
  3. ทำแผนรองรับปัญหาด้านการเกษตร และระบบแจ้งเตือน เช่น โรคระบาด ภัยแล้ง อุทกภัย
  4. จัดเก็บ ปรับปรุง ข้อมูลด้านการเกษตรและกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรในหมู่บ้านประจำเดือน
  5. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการผลิต ตลาด รายได้ เป็นต้น
  6. ร่วมจัดทำ ขับเคลื่อน และติดตามแผนการพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
  7. เยี่ยมเยือน ช่วยเหลือ ให้ข่าวสาร แจ้งเตือนสถานการณ์การเกษตร และรายงานเหตุฉุกเฉิน และภัย ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากหมู่บ้านใด ที่มีความสนใจ สามารถติดต่อประสานแจ้งรายละเอียดได้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 039-389-006 หรือแจ้งผ่านที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในวันอังคารที่ 2 พ.ย. 64

รายละเอียดที่ต้องใช้

  1. หมู่ที่ ___ ตำบล ___ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ___ (สินค้าแปรรูป สินค้าที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษ์ ผลิตจากงานฝีมือ เพื่อนำไปเพิ่มมูลค่า)