ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง