ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP กิจกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง