ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การดำเนินงาน ศจช.,ศดปช.และการอารักขาพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง