ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง