โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ดำเนินโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรให้แก่ประชาชน ให้พึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมกับช้างป่าได้อย่างสมดุล และส่งเสริมองค์ความรู้ในการสร้างกลุ่มอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่า โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 20 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี