ประวัติความเป็นมา

อำเภอมะขามเดิมเรียกว่า อำเภอท่าหลวง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2422 โดยมีพระพลสงครามเป็นนายอำเภอคนแรก ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นด่านสำหรับเก็บส่วยอากร ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี ที่ตั้งตำบลท่าหลวงปัจจุบัน ต่อมาการค้าขายได้เจริญขึ้น มีการติดต่อค้าขายกับประเทศเขมร โดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอมะขามไปยังอำเภอโป่งน้ำร้อน และข้ามไปประเทศเขมรกันมากขึ้น เพื่อความสะดวกต่อการเก็บส่วยอากร จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ ณ บ้านมะขามในปี พ.ศ. 2450 และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอมะขาม สาเหตุที่ได้ชื่อว่า “มะขาม” เล่าต่อกันมาว่าในขณะนั้นพื้นที่อำเภอมะขามเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ดุร้าย ไข้ป่าชุกชุม ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาประสบภัยอยู่เป็นเนือง ๆ การเดินทางไม่มีถนนเหมือนในปัจจุบัน การคมนาคมติดต่อกับในจังหวัดที่สะดวกที่สุดได้แก่ การใช้เส้นทางแม่น้ำจันทบุรีโดยทางเรือ ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง การเดินทางโดยทางบกต้องใช้ม้าหรือเกวียน เป็นพาหนะเดินทางผ่านเขาลัดเลาะไปตามแนวป่า กินเวลาเดินทางประมาณ 2 วัน จึงจะถึงตัวเมือง ทั้ง ๆ ที่ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตรเท่านั้น การเดินทางที่ยากลำบากเพราะยุคนั้นการตัดถนนยังไม่มีสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นป่าเขาจึงมีสัตว์ร้ายนานาชนิดชุกชุม รวมทั้งไข้ป่าหรือไข้มาลาเรีย ทำให้มักมีการเสียชีวิตระหว่างเดินทาง ผู้ที่ไม่เคยมาเมื่อมาถึงแล้วหลังจากกลับก็ไม่กล้ามาอีก เพราะความขยาดต่อความทุรกันดาร และพากันขนานนามว่า “มาขาม” ต่อมาได้เลือนเป็น “มะขาม” เนื่องจากเป็นอำเภอที่มีอาณาเขตกว้างขวางมากการดูแลยากที่จะเข้าถึงทั้งหมดภายหลังได้ถูกแบ่งการปกครองเป็นอำเภอโป่งน้ำร้อน, อำเภอสอยดาว, และอำเภอเขาคิชฌกูฏ (ที่มา : อำเภอมะขาม – (wikipedia.org) )

อำเภอมะขาม

อำเภอมะขามแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 56 หมู่บ้าน ได้แก่

1.มะขาม(Makham)10 หมู่บ้าน
2.ท่าหลวง(Tha Luang)8 หมู่บ้าน
3.ปัถวี(Patthawi)12 หมู่บ้าน
4.วังแซ้ม(Wang Saem)12 หมู่บ้าน
5.ฉมัน(Chaman)9 หมู่บ้าน
6.อ่างคีรี(Ang Khiri)8 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลมะขาม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมะขาม
 • เทศบาลตำบลอ่างคีรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างคีรีทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะขาม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลมะขาม)
 • เทศบาลตำบลท่าหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าหลวงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลวังแซ้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังแซ้มทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลฉมัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฉมันทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลปัถวี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปัถวีทั้งตำบล

ระยะทางจากอำเภอมะขามไปอำเภอข้างเคียง

 • อำเภอเมืองจันทบุรี ระยะทาง 14 กิโลเมตร
 • อำเภอขลุง ระยะทาง 30 กิโลเมตร
 • อำเภอโป่งน้ำร้อน ระยะทาง 29 กิโลเมตร
 • อำเภอท่าใหม่ ระยะทาง 35 กิโลเมตร
 • อำเภอสอยดาว ระยะทาง 56 กิโลเมตร
 • อำเภอเขาคิชญกูฎ ระยะทาง 21 กิโลเมตร
 • อำเภอแหลมสิงห์ ระยะทาง 36 กิโลเมตร
 • อำเภอนายายอาม ระยะทาง 61 กิโลเมตร
 • อำเภอแก่งหางแมว ระยะทาง 69 กิโลเมตร