สรุปข่าวตามหัวข้อ

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเวียนข่าวทั้งหมด

แผ่นพับเผยแพร่ความรู้ “การฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด”

ผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน

#ระบบส่งเสริมการเกษตร #กรมส่งเสริมการเกษตร

วีดีทัศน์ “ผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน”

ผลงานเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 สำนักงานเ …

โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ดำเนินโครงการพั …

เจ้าหน้าที่ลงสำรวจความเสียหายในแปลงทุเรียนของเกษตรกร

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม และเจ้าหน้าท …

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม และเจ้าหน้าท …

เชิญร่วมร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ร่วมส่งมอบวัสดุกับสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2564

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ร่วมส่งมอบวัสดุโครงก …

ติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม และเจ้าหน้าท …

ติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม และเจ้าหน้าท …

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

แผ่นพับเผยแพร่ความรู้ “การฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด”

วันเยาวชนแห่งชาติ

ประวัติความเป็นมา “วันเยาวชนแห่งชาติ” และขอ …

ผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน

#ระบบส่งเสริมการเกษตร #กรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์”ยางพารา”

ขอเชิญชวน “ประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ประจำปี 2565”

ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในวันที่ 30 ธ.ค. 64 ณ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์”เพลี้ยไฟมังคุด”

อย่าลืม!! มาต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2565

รับสมัครเกษตรกร ที่ต้องการขอการรับรอง จีเอพี(GAP) พืช

Posts not found

Posts not found

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 12 ก.ย. 2022
  Continue reading →
 • แผ่นพับเผยแพร่ความรู้ “การฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด” 09 ก.ย. 2022

  Continue reading →
 • วันเยาวชนแห่งชาติ 07 ก.ย. 2022

  ประวัติความเป็นมา “วันเยาวชนแห่งชาติ” และขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม

  Continue reading →
 • ผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน 10 ส.ค. 2022

  #ระบบส่งเสริมการเกษตร #กรมส่งเสริมการเกษตร

  Continue reading →
 • ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์”ยางพารา” 25 เม.ย. 2022
  Continue reading →
 • ขอเชิญชวน “ประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ประจำปี 2565” 22 เม.ย. 2022
  Continue reading →
 • ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในวันที่ 30 ธ.ค. 64 ณ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 24 ธ.ค. 2021
  Continue reading →
 • ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์”เพลี้ยไฟมังคุด” 14 ธ.ค. 2021 Continue reading →
 • อย่าลืม!! มาต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2565 08 ธ.ค. 2021 Continue reading →
 • รับสมัครเกษตรกร ที่ต้องการขอการรับรอง จีเอพี(GAP) พืช 01 ธ.ค. 2021 Continue reading →
 • ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์ “เพลี้ยไฟ (thrips)” ในทุเรียน 01 ธ.ค. 2021

  Continue reading →
 • ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์”หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด” 24 พ.ย. 2021 Continue reading →
 • ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์ “ไรแดงแอฟริกัน ในทุเรียน” 17 พ.ย. 2021 Continue reading →
 • ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์ “มอดเจาะลำต้นในทุเรียน” 11 พ.ย. 2021 Continue reading →
 • ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่” 02 พ.ย. 2021

  ท่านใดสนใจสามารถส่งข้อมูลในแบบสำรวจเข้าร่วมโครงการ
  ได้ที่ https://ntap.moac.go.th/?p=survey_farmers

  ** ได้ตั้งแต่นับจากนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 64 **

  Continue reading →
 • ขอสอบถามความต้องการในการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 01 พ.ย. 2021

  ขอสอบถามความต้องการในการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โดยเป้าหมาย 6 ตำบล ตำบลละ 1 หมู่บ้าน โดยจะมีการจ้างงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 1 คน และ อาสาสมัครเกษตรสาขาอื่น ๆ (อกษ.) 2 คน ในตำบลเดียวกันอีก 2 คน ค่าตอบแทนเดือนละ 1,000 (หนึ่งพันบาท) บาท/เดือน/คน

  ลักษณะงาน

  1. ทบทวน/จัดทำ/ปรับปรุง แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านสุ่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสุงที่เชื่อมโยงตลาด
  2. จัดทำแผนธุรกิจด้านการเษตรระดับหมู่บ้าน และปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงให้ได้ทั้งปี
  3. ทำแผนรองรับปัญหาด้านการเกษตร และระบบแจ้งเตือน เช่น โรคระบาด ภัยแล้ง อุทกภัย
  4. จัดเก็บ ปรับปรุง ข้อมูลด้านการเกษตรและกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรในหมู่บ้านประจำเดือน
  5. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการผลิต ตลาด รายได้ เป็นต้น
  6. ร่วมจัดทำ ขับเคลื่อน และติดตามแผนการพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
  7. เยี่ยมเยือน ช่วยเหลือ ให้ข่าวสาร แจ้งเตือนสถานการณ์การเกษตร และรายงานเหตุฉุกเฉิน และภัย ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  หากหมู่บ้านใด ที่มีความสนใจ สามารถติดต่อประสานแจ้งรายละเอียดได้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 039-389-006 หรือแจ้งผ่านที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในวันอังคารที่ 2 พ.ย. 64

  รายละเอียดที่ต้องใช้

  1. หมู่ที่ ___ ตำบล ___ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ___ (สินค้าแปรรูป สินค้าที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษ์ ผลิตจากงานฝีมือ เพื่อนำไปเพิ่มมูลค่า)

  Continue reading →
 • ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์”เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน” 28 ต.ค. 2021
  Continue reading →
 • ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์ 13 ต.ค. 2021
  Continue reading →
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 04 ต.ค. 2021

  ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี

  อบรม วันที่ 14 ตุลาคม 2564 หลักสูตร

  1. การเพาะเห็ด จำนวน 10 คน
  2. การผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 10 คน
  3. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 10 คน

  ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม หรือโทร 039-389-006 กรุณาแจ้ง

  1. ชื่อ-นามสกุล
  2. เลขบัตรประชาชน
  3. ที่อยู่ปัจจุบัน
  4. เบอร์โทรติดต่อ
  5. หลักสูตรที่สนใจ

  **หมายเหตุ**

  1. มีอาหารเลี้ยง
  2. เดินทางไปด้วยตนเอง มีค่าเดินทางให้ 250 บาท
  3. สมัครได้ถึง 10 ตุลาคม 2564

  Continue reading →
 • ขยายเวลาโครงการ “พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย! ช่วยเกษตรกร” ถึง 31 ตุลาคม 64 04 ต.ค. 2021

  ประชาสัมพันธ์โครงการ “พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย! ช่วยเกษตรกร” โดยการจำหน่ายแม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. สำหรับจังหวัดจันทบุรี

  ** หมายเหตุ **

  1. ขั้นต่ำ 600 กระสอบ/เที่บว หรือ 30,000 กก./เที่ยว
  2. 1 จุดรับ แบะ 1 จุดส่ง ในกรณีที่ส่ง 2 จุด ภายในรัศมีำม่เกิน 15 กม.
  3. ไม่รวมค่าแรงงานขึ้น ลง
  4. กรณีขนส่งต่ำกว่าที่กำหนดสามารถติดต่อสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย คุณ ธนพล โทร: 094 959 7899

  ราคา

  • 13-13-21 เรือใบไข่มุก ราคา 910 บาท/กระสอบ คงเหลือ 2,500 ตัน
  • 14-14-21 เรือใบไข่มุก ราคา 930 บาท/กระสอบ คงเหลือ 2,490 ตัน
  • 15-15-15 เรือใบไข่มุก ราคา 835 บาท/กระสอบ คงเหลือ 2,201.75 ตัน
   ค่าขนส่ง 22.15 บาท/กระสอบ/เที่ยว

  ลายละเอียดเพิ่มเติม
  https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1PscnGWdRdNsO49sgTRGU4hmelYGn63a1?usp=sharing

  Continue reading →
 • แนวทางปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ของการป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสวนไม้ผล 28 ก.ย. 2021

  สภาวะน้ำท่วมขังสวนไม้ผลที่เกิดขึ้นในทุกระยะ ได้สร้างความสูญเสียให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ได้พบมาก่อนนั้นเป็นเรื่องของความแห้งแล้ง ชาวสวนจึงไม่ค่อยได้คำนึงในเรื่องนี้มากนัก ภัยจากน้ำท่วมขัง ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชาวสวนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจเกิดตามมาในอนาคตอันใกล้นี้ จึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาของสภาวะน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประโยชน์แก่ชาวสวนไม้ผลและนักวิชาการหรือนักส่งเสริมที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ปฏิบัติต่อไปสำหรับการป้องกันและการแก้ไขนั้น แบ่งได้เป็น 3 สถานะ ดังนี้

  1. การป้องกันมิให้น้ำท่วมขัง หากเป็นสภาพพื้นที่ราบลุ่ม ขอให้เกษตรกรตรวจดูความแข็งแรงของคันดินรอบสวน โดยให้พิจารณาถึงความสูงและความหนาของคัน หากพบมีจุดบกพร่องหรือมีความสูงไม่เพียงพอให้รีบดำเนินการเสริมคันดังกล่าวก่อนภาวะฝนตกชุกจะมาถึง สำหรับสวนในสภาพพื้นที่ดอนนั้น น้ำท่วมขังมักเกิดจากน้ำป่าไหลหลากซึ่งระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว ความสูญเสียมักเกิดจากความแรงและต้นไม้ที่น้ำพัดพารวมทั้งตะกอนดินที่อาจทับถมไว้อันเป็นสิ่งที่ยากจะป้องกันได้ อย่างไรก็ตาม การป้องกันการชะล้างหน้าดินหรือมีแนวรั้วหรือมีการปลูกแนวไม้บังลมที่แข็งแรงอยู่ก่อนแล้วก็สามารถลดความรุนแรงนี้ลงได้เป็นอย่างมาก ในกรณีที่ทราบสถานการณ์ล่วงหน้า หากมีโอกาสแนะนำให้ตัดแต่งเอาใบออกประมาณ 25-30% โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นใบอ่อน ซึ่งใบเป็นส่วนที่มีการใช้อาหารมากที่สุด

  2. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของสวนไม้ผลในขณะที่ถูกน้ำท่วมขัง แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ
  – 2.1 ในสภาพของสวนในที่ลุ่ม ให้ชาวสวนรีบดำเนินการจัดเสริมสร้างคันดินโดยรอบให้แข็งแรงพอที่จะรองรับแรงดันของน้ำให้ได้ จากนั้นรีบสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้สวนแห้งโดยเร็วจนน้ำในสวนลดลงสู่ระดับปกติ
  – 2.2 ในกรณีที่สวนนั้นไม่สามารถเสริมคันดินได้ สิ่งที่พอจะประทังได้คือ การช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำโดยใช้วิธีการพ่นอากาศลงในน้ำที่ท่วมขังอยู่ ซึ่งอาจใช้มอเตอร์หรือเครื่องยนต์หมุนกังหันน้ำหรือใช้การตีให้น้ำที่ท่วมขังมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มออกซิเจนให้ละลายในน้ำได้มากขึ้น โดยใช้หลักการเดียวกับการปลูกพืชในน้ำยา (hydroponics) และรากของต้นไม้สามารถนำไปใช้ได้ส่วนหนึ่งจนกว่าน้ำลด

  3. ข้อควรปฏิบัติภายหลังน้ำลด สิ่งที่ต้องพึงระวังไว้ให้มากทั้งสวนในสภาพพื้นที่ลุ่มและที่ดอนคือ เมื่อระดับน้ำลดแล้วแต่ดินยังมีความเปียกชุ่มหมาดอยู่ ห้ามเดินย่ำผิวดินโดยเด็ดขาด เนื่องจากจะมีผลทำให้ดินอัดแน่นระบบรากต้นไม้ซึ่งได้รับความกระทบกระเทือนอยู่แล้วจะได้รับอันตรายมากขึ้นและต้นตายได้โดยง่าย ควรปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2 วันจนหน้าดินแห้งก่อน จากนั้นให้ใช้ปุ๋ยทางใบและผสมกับสารเคมีต่าง ๆ ฉีดพ่นให้กับต้นไม้ผลตามสัดส่วน ต่อน้ำ 20 ลิตร ดังต่อไปนี้ปุ๋ยทางใบ อัตราส่วนของ N-P-K ประมาณ 3:1:2 เช่น 15-5-10 หรือ 4:1:3 เช่น 20-5-15 หรือที่มีสูตรใกล้เคียงกัน ปริมาณ 30-40 กรัมธาตุอาหารย่อย (trace elements) 5 กรัมน้ำตาลทรายขาว 1 % (น้ำตาล 200 กรัม) สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คอปเปอร์อ๊อกซีคลอไรด์ หรือ แมนโคเซ็บ ฯลฯ ดำเนินการฉีดพ่นให้กับต้นไม้ผล 2-3 ครั้ง ห่างกันประมาณ 3 วัน/ครั้ง เพื่อฟื้นคืนสภาพต้นโดยเร็ว เมื่อต้นไม้ผลมีการผลิยอดอ่อนขึ้นมาใหม่จนสามารถเจริญเติบโตกระทั่งใบแก่สมบูรณ์แล้ว จึงจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความอยู่รอดของต้นไม้นั้นได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาใบอ่อนชุดนี้ให้สมบูรณ์และปลอดภัยจากการเข้าทำลายของศัตรูพืชต่าง ๆ ในระยะใบอ่อนนี้ มิฉะนั้นแล้วต้นอาจตายได้โดยง่าย หากต้นมีการออกดอกและติดผลตามมาในระยะนี้ให้กำจัดออกให้หมดเพื่อรักษาต้นแม่ไว้ เนื่องจากต้นไม้ผลจำเป็นที่จะต้องฟื้นคืนสภาพจากสภาวะน้ำท่วมขังให้มีความสมบูรณ์ดังเดิมก่อน

  ข้อเตือน ต้นไม้ผลที่อยู่ในสภาพของน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นหรือยาวก็ย่อมเป็นผลเสียหายทั้งสิ้น พืชแต่ละชนิดหรือเป็นชนิดเดียวกันหรือพันธุ์เดียวกันก็ตาม ความสามารถทนต่อสภาพน้ำท่วมขังก็ย่อมแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้
  – 1. ธรรมชาติหรือชนิดของไม้ผล ไม้ผลแต่ละชนิดหรือแต่ละพันธุ์มีความทนทานต่อสภาวะน้ำท่วมขังได้ไม่เท่ากัน บางชนิดอาจอ่อนแออย่างมาก เช่น ขนุน จำปาดะ มะละกอ กล้วย ทุเรียน ในขณะที่บางชนิดสามารถทนทานได้มากกว่า เช่น มะขาม ส้มโอ มะกอกน้ำ มะพร้าว เป็นต้น
  – 2. ความสมบูรณ์หรือความแข็งแรงของต้น ต้นไม้ที่มีการดูแลรักษาให้มีความสมบูรณ์ดี มีอาหารสะสมในต้นอยู่สูงในระยะก่อนถูกน้ำท่วมขัง จะมีความสามารถอยู่ได้นานมากกว่า ต้นไม้ผลที่มีการติดผลดกมากและภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีอาหารสะสมในต้นต่ำมาก หากถูกน้ำท่วมขังจะตายไปในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับต้นที่สมบูรณ์กว่าในแปลงเดียวกัน
  – 3. ระยะของการเจริญเติบโต ช่วงระยะที่มีการผลิใบอ่อนโดยเฉพาะในระยะใบพวง (เป็นระยะที่แผ่นใบขยายเต็มที่แล้ว แต่ใบยังมีลักษณะที่อ่อนนุ่ม) ต้นจะมีความอ่อนแอมากที่สุด เนื่องจากต้นได้นำเอาอาหารสะสมจากรากไปใช้ในการสร้างใบ ทั้งนี้เพราะใบเป็นส่วนที่มีการใช้อาหารมากที่สุดในขณะที่ถูกน้ำท่วมขัง ดังนั้นการตัดแต่งกิ่งให้มีจำนวนใบลดน้อยลงในช่วงก่อนน้ำท่วมขังก็ย่อมสามารถที่จะช่วยยืดอายุต้นไปได้
  – 4. อายุของต้นไม้ผล ต้นที่มีอายุน้อยหรือ มีพุ่มต้นขนาดเล็กจะมีความทนทานได้น้อยกว่า นอกจากนี้ระดับความสูงของน้ำที่ท่วมขังก็มีบทบาทที่สำคัญด้วย หากส่วนของใบอยู่ใต้น้ำแล้วก็จะตายได้โดยง่าย
  – 5. สภาพแวดล้อมที่ถูกน้ำท่วมขัง อุณหภูมิ ความเร็วลม รวมทั้งสภาพของน้ำที่ท่วมขังก็เป็นส่วนประกอบร่วมด้วย อุณหภูมิสูง ลมพัดจัดและน้ำนิ่งย่อมทำให้ความอยู่รอดของต้นไม้ผลสั้นลง ต้นที่ถูกลมพัดโยกคลอนมักมีโอกาสตายสูง

  เอกสารประกอบการค้นคว้า
  รวี เสรฐภักดี. 2540. ต้นไม้ผลในสภาวะถูกน้ำท่วมขังและแนวทางการแก้ไข, หน้า 9-20. ใน อุทกภัย : ผลกระทบต่อสวนไม้ผลและแนวทางแก้ไข. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
  รวี เสรฐภักดี และธีระ ภู่หิรัญ. 2540. สภาวะน้ำท่วมสวนของ คุณพยงค์ ภู่หิรัญในปี 2539, หน้า 69-84. ใน อุทกภัย : ผลกระทบต่อสวนไม้ผลและแนวทางแก้ไข. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.กราบขอบพระคุณ
  รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี ท่านผศ. ดร.ลพ ภวภูตานนท์ ท่านผศ.ดร.ภาสันต์ ศารทูลทัตและคณะ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร 034-351889

  ข้อมูลจาก Thai Durian Association – TDA สมาคมทุเรียนไทย

  Continue reading →
 • ประกาศรับสมัคร YSF ประจำปี 2565 27 ก.ย. 2021
  Continue reading →
 • ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 27 ก.ย. 2021
  Continue reading →
 • เชิญร่วมร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 08 ก.ย. 2021
  Continue reading →
 • แผ่นพับ SME 08 ก.ย. 2021
  Continue reading →
 • ขยายเวลารับสมัคร “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” ถึง 15 กันยายน 2564 03 ก.ย. 2021
  Continue reading →
 • ขอเชิญร่วมงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ 03 ก.ย. 2021
  Continue reading →
 • แจ้งเตือน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก 03 ก.ย. 2021
  Continue reading →
 • แนวทางการขอปลูกพืชกัญชา กัญชง กระท่อม 19 ส.ค. 2021
  Continue reading →
 • วีดีทัศน์แสดงความสำเร็จของระบบส่งเสริมการเกษตร 2564 06 ส.ค. 2021
  Continue reading →
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมสมัคร “เกษตรกรสำนึก รักบ้านเกิด ประจำปี 2564” 20 ก.ค. 2021

  ขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “เกษตรกรสำนึก รักบ้านเกิด ประจำปี 2564” ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีแนวคิดและการปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ในการพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงยั่งยืน แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และชุมชน

  โดยสามารถจัดส่งใบสมัครไปยังมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ภายใน 31 ส.ค. 64 หรือให้สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ภายใน 16 ส.ค. 64

  Continue reading →
 • สรรหาบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี 2565 07 ก.ค. 2021

  กระทรวงและสหกรณ์ สรรหาบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี 2565 แก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 โดยสามารถดาวโหลด์ แบบบันทึกข้อมูลบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564 ทั้ง 4 สาขา ได้ใน QR Code หรือ ตามลิงค์ https://www.moac.go.th/philosopher-dwl-preview-431191791970

  Continue reading →
 • ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกัญชา 30 มิ.ย. 2021

  คำแนะนำสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ขอปลูกกัญชา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเกษตรกร

  Continue reading →
 • ส่งมอบวัสดุการเกษตรโครงการแปลงใหญ่ 64 17 มิ.ย. 2021

  นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ตรวจรับและส่งมอบวัสดุการเกษตรโครงการแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (แปลงปี 2562 และแปลงปี 2563) และกิจกรรม ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แปลงปี 2564) จำนวน 9 แปลง งบประมาณทั้งสิ้น 404,070 บาท
  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →
 • สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ลงพื้นที่ตรวจสอบมังคุด เพื่อป้องกันการสวมรอยของมังคุดอินโด 15 มิ.ย. 2021

  นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม พร้อม นายจารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต, พาณิชย์, เจ้าหน้าที่ด่านกักกันพืช และเจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ลงพื้นที่ตรวจสอบมังคุด เพื่อป้องกันการสวมรอยของมังคุดอินโด ผลจากการตรวจสอบไม่พบมังคุดอินโดนีเซีย ณ ล้งในพื้นที่ตำบลอ่างคีรี และตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือเวียน