สรรหาบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี 2565

กระทรวงและสหกรณ์ สรรหาบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี 2565 แก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 โดยสามารถดาวโหลด์ แบบบันทึกข้อมูลบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564 ทั้ง 4 สาขา ได้ใน QR Code หรือ ตามลิงค์ https://www.moac.go.th/philosopher-dwl-preview-431191791970

ส่งมอบวัสดุการเกษตรโครงการแปลงใหญ่ 64

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ตรวจรับและส่งมอบวัสดุการเกษตรโครงการแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (แปลงปี 2562 และแปลงปี 2563) และกิจกรรม ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แปลงปี 2564) จำนวน 9 แปลง งบประมาณทั้งสิ้น 404,070 บาท
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ลงพื้นที่ตรวจสอบมังคุด เพื่อป้องกันการสวมรอยของมังคุดอินโด

นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ เกษตรอำเภอมะขาม พร้อม นายจารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต, พาณิชย์, เจ้าหน้าที่ด่านกักกันพืช และเจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ลงพื้นที่ตรวจสอบมังคุด เพื่อป้องกันการสวมรอยของมังคุดอินโด ผลจากการตรวจสอบไม่พบมังคุดอินโดนีเซีย ณ ล้งในพื้นที่ตำบลอ่างคีรี และตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี