นายกิติเวช  สายพัฒนะ เกษตรอำเภอมะขาม เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม
พัฒนาเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางวันทนีย์ ชุ่มจิตต์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายสุภาพ สมบัวคู เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 6 จันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ในหัวข้อการผลิตผลไม้ตามระบบเกษตรอินทรีย์
พร้อมทั้งมีการมอบปัจจัยการผลิต (หัวเชื้อจุลลินทรีย์ และ อาหารเลี้ยงเชื้อจุลลินทรีย์) ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าหลวง  อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่   11   กรกฎาคม   2554

 
     
     
     
 
     
 
ภาพ/ข่าว โดย .. สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ......